Uala Sweet potato, fries or smashed; yukon potato too